logo 123print

Výdejní místo: Panuškova 1299/2, 140 00  Praha 4 - Krč                      Telefon: (+420) 296 114 911
Provozní doba výdejního místa: všední dny 10:00-17:30                      E-mail: obchod@123print.cz 

Informace pro zákazníky dle čl. 13 GDPR o zpracování osobních údajů fyzických osob


22. 5. 2018

Vážení zákazníci,

jistě víte, že ke dni 25. 5. 2018 vstupuje v účinnost tak zvané obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation).

V souvislosti s touto novou právní úpravou zpracování osobních údajů si Vás proto dovolujeme informovat o rozsahu, způsobu, účelu a dalších atributech zpracování Vašich osobních údajů společností PRINCO International, spol. s r.o.

Osobní údaje ve smyslu GDPR jsou údaje o fyzické osobě, údajů právnických osob se tedy úprava, ani níže uvedené informace netýkají.

I. Správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost PRINCO International, spol. s r.o., IČO: 452 70 481, se sídlem Panuškova 1299/2, Krč, 140 00 Praha 4, sp.zn. C 8953 vedená u Městského soudu v Praze (dále také jen „správce“)

II. Účel zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za těmito účely:

 • uzavření a plnění smlouvy o dílo;
 • plnění právních (zákonných) povinností, zejména povinností vyplývajících ze zákona o DPH a o účetnictví;
 • oprávněné zájmy správce, kterými jsou
  • ochrana vlastních práv (tj. možnost vedení soudního řízení, případně obrana proti podané žalobě);
  • přímý marketing.

Požadavek na to, aby byly Vaše osobní údaje správcem zpracovávány vyplývá z povahy nabízených služeb a nutnosti uzavřít smlouvu o dílo. Bez poskytnutí osobních údajů, kterými je jméno, příjmení, datum narození a bydliště, nelze smlouvu o dílo uzavřít. Obvykle je nutné poskytnout za účelem plnění smlouvy, zejména komunikace se zákazníkem, i telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu.

III. Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou poskytovány externí účetní firmě, která nám vede účetnictví. V případě vzniku sporu jsou osobní údaje poskytnuty též advokátní kanceláři, a to nejčastěji za účelem vymáhání pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo. V případě dodání objednávky dopravcem, jsou osobní údaje nutné k dodání objednávky sděleny tomuto dopravci.

IV. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uloženy nejdéle po dobu 10 let od předání posledního díla, které jsme pro Vás prováděli.

V. Vaše práva

Vaším právem je mít kontrolu nad Vašimi osobními údaji, které jsou zpracovávány, a přístup k nim. Proto se na nás můžete obrátit s žádostí o:

 • přístup k osobním údajům (Budeme Vás poté informovat o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích údajů, době zpracování, právech žádat opravu, výmaz nebo podat stížnost.)
 • opravu osobních údajů (Pakliže budou osobní údaje nepřesné, opravíme je.)
 • výmaz osobních údajů (Pakliže nebude dána zákonnost zpracování údajů, vymažeme je.)
 • omezení zpracování osobních údajů (Pakliže nebude dána zákonnost zpracování části údajů, vymažeme tuto část údajů.)
 • přenositelnost údajů (Na Vaši žádost Vám poskytneme Vaše údaje ve strukturovaném, snadno čitelném a běžném formátu.)

Vaším právem je dále i vznést námitku proti zpracování. Takovou námitku vyřídíme bezodkladně v souladu s GDPR. Pakliže bude námitka vznesena proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, přestaneme osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

Vaším právem je rovněž obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, se stížností, budete-li mít za to, že provádíme zpracování osobních údajů nezákonně.

V případě jakýchkoli nejasností ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jakož i s žádostmi nebo námitkami popsanými v článku V., se na nás prosím neváhejte obrátit na e-mailovou adresu info@princo.cz nebo obchod@123print.cz.

 

V Praze dne 22. 5. 2018

 

Tomáš Baloun, za společnost PRINCO International, spol. s r.o. (správce)