logo 123print

Výdejní místo: Panuškova 1299/2, 140 00  Praha 4 - Krč                      Telefon: (+420) 296 114 911, 731 142 957,  E-mail: obchod@123print.cz 
Provozní doba výdejního místa: všední dny 9:00 - 17:30.

Obchodní podmínky pro objednávky prostřednictvím webových stránek

Obchodní podmínky pro objednávky prostřednictvím webových stránek

www.123print.cz provozovatel PRINCO International, spol. s r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1.     Provozovatelem webových stránek www.123print.cz je společnost PRINCO International, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Panuškova 1299, PSČ 14000, identifikační číslo: 45270481, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 8953.

1.2.     Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti PRINCO International, spol. s r.o. při provozování webových stránek www.123print.cz, jakož i práva a povinnosti třetích osob, které si prostřednictvím webových stránek www.123print.cz objednají dodávku nabízených produktů.

1.3.      Společnost PRINCO International, spol. s r.o. je plátcem DPH a je povinna postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění.

2. Kontakty

2.1.      Obchodní společnost PRINCO International, spol. s r.o. Sídlo: Praha 4, Panuškova 1299, PSČ 14000, Číslo bankovního účtu: 2112835845/2700 E-mail: obchod@123print.cz Tel.: 296114941.

2.2.      Na výše uvedených telefonních číslech budou zodpovídány dotazy zákazníků v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.

2.3.      Za provoz e-shopu provozovaného společností PRINCO International, spol. s r.o. odpovídá za tuto společnost pan Václav Jukl.

3. Definice pojmů

3.1.      V následujících bodech těchto obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy význam vymezený tímto bodem.

Cena

cena za dodání objednaných produktů, která se řídí ceníkem uveřejněným na webových stránkách umístěných na adrese www.123print.cz

Dodavatel

obchodní společnost PRINCO International, spol. s r.o.

Občanský zákoník

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Obchodní podmínky

tyto obchodní podmínky, ke kterým Zákazník přistupuje odesláním Objednávky

Objednávka

závazná objednávka jednoho nebo více Produktů učiněná Zákazníkem prostřednictvím webových stránek umístěných na adrese www.123print.cz

Produkt

produkty, které je možno objednat prostřednictvím webových stránek umístěných na adrese www.123print.cz, tedy fotoknihy, kalendáře, diáře, fotoobrazy, plakáty, pohlednice, nádoby na pití, hrací karty, pexeso, magnety na ledničku, školní foto bloky, puzzle, retro fotografie v dárkové krabičce a další fotoprodukty, jejichž nabídka je zveřejněna na webových stránkách

Smlouva

smlouva o dílo uzavřená na základě Objednávky Zákazníka, jejímž předmětem je dodání Produktu za stanovenou Cenu

Spotřebitel

fyzická osoba, která si prostřednictvím webových stránek umístěných na adrese www.123print.cz objedná jeden či více Produktů a jedná tak mimo rámec svého podnikání nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání

Webové stránky

webové stránky umístěné na adrese www.123print.cz

Zákazník

osoba, která si prostřednictvím Webových stránek objedná jeden či více Produktů

4. Vytvoření objednávky

4.1.        Zákazník vytvoří Objednávku tak, že na Webových stránkách zvolí Produkt, který si chce objednat.

4.2.     Zákazník bude poté vyzván, aby se přihlásil ke svému účtu, nebo aby si účet vytvořil. Z důvodu anonymizace údajů Zákazníka, je vytvoření účtu k objednávce třeba, neboť Zákazník je poté veden již jen pod svým přihlašovacím jménem.

4.3.      Zákazník vytvoří účet zadáním svého jména, příjmení, přihlašovacího jména, hesla a e-mailové adresy. Zákazník je rovněž povinen vyplnit svoji adresu.

4.4.      Po vytvoření nebo přihlášení k účtu Zákazník nastaví parametry Produktu a ve svém účtu Produkt uloží. Poté je automaticky přesměrován do košíku k objednávce Produktu, avšak může se vrátit a do košíku přidávat další Produkty.

4.5.      V prvním kroku objednávky „Můj košík“ je Zákazníkovi zobrazen košík, tedy objednávané Produkty a jejich cena. Cena je uvedena včetně DPH.

4.6.      V druhém kroku objednávky „doprava/fakturace“ Zákazník zvolí způsob doručení, a to buď osobní odběr v sídle Dodavatele, doručení prostřednictvím České pošty nebo dopravce PPL, a to buď s platbou online resp. bezhotovostním převodem nebo s platbou na dobírku.

4.7.      Ve třetím kroku objednávky „Platba“ Zákazník zvolí způsob platby nebo je mu způsob platby zobrazen. Zvolil-li Zákazník jako způsob dopravy „osobní odběr“ nebo „PPL (dobírka)“ je způsobem platby automaticky platba hotově. V případě, že Zákazník zvolil jako způsob dopravy „PPL (Platba kartou online, bankovním převodem - proforma)“ může si zvolit, zda cenu zaplatí ihned online platební kartou resp. jinými metodami online platby nebo po odeslání objednávky bezhotovostním převodem.

4.8.      Po výběru způsobu platby je Zákazník vyzván, aby vyslovil souhlas s Obchodními podmínkami. Pokud Zákazník s Obchodními podmínkami souhlasí, může objednávku potvrdit a tím Produkt závazně objednat. To učiní kliknutím na pole „Potvrdit objednávku“. Kliknutím na pole „Potvrďte objednávku“ je mezi Zákazníkem a Dodavatelem uzavřena Smlouva, na základě které se Dodavatel zavazuje k dodání objednaného Produktu a Zákazník se zavazuje k úhradě Ceny.

4.9.      V pátém kroku objednávky „Potvrzení“ se Zákazníkovi zobrazí potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky je Zákazníkovi zároveň zasláno na jeho e-mailovou adresu.

4.10.   Zákazník prohlašuje, že data předaná Dodavateli k výrobě Produktu získal a užívá v souladu s právním řádem České republiky, zejména že takovýmto užitím dat neporušuje autorská práva jiné osoby.

5. Uzavření smlouvy

5.1.      Klikne-li Zákazník po vytvoření Objednávky na možnost „Potvrďte objednávku“ je Objednávka odeslána Dodavateli a je pro Zákazníka závazná.

5.2.      Dodavatel pro informaci potvrdí přijetí Objednávky na e-mailovou adresu Zákazníka.

5.3.      Odesláním Objednávky je mezi Dodavatelem a Zákazníkem uzavřena Smlouva. Smlouva je smlouvou o dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

5.4.      Dodavatel se Smlouvou zavazuje pro Zákazníka řádně provést dílo spočívající ve výrobě a dodání objednaného Produktu či více Produktů.

5.5.      Zákazník se Smlouvou zavazuje uhradit Dodavateli za výrobu a dodání Produktu/Produktů sjednanou Cenu a Produkt/Produkty převzít.

5.6.      Smlouva o dílo uzavřená mezi Dodavatelem a Zákazníkem se řídí těmito Obchodními podmínkami a ustanoveními Občanského zákoníku, nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak.

5.7.      Dodavatel má právo od Smlouvy odstoupit do 5 dnů od doručení Objednávky, a to v případě, že Zákazníkem objednaný Produkt a/nebo jeho obsah se příčí zákonu, dobrým mravům a/nebo slušnosti. Dodavatel je zejména oprávněn od Smlouvy odstoupit a tedy není povinen Produkt Zákazníkovi dodat, pokud by zveřejněním Produktu mohlo dojít ke spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu. Dodavatel zašle odstoupení od Smlouvy zákazníkovi do 5 dnů od doručení Objednávky na jeho e-mailovou adresu a rovněž na adresu jeho bydliště. V případě, že již Zákazník uhradil Cenu Produktu, je Dodavatel povinen mu ji vrátit nejpozději do 5 dnů od odeslání odstoupení od Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší.

6. Úhrada Ceny a dodání Produktu

6.1.      Cena Objednávky bude stanovena dle ceníku uveřejněného na Webových stránkách. Cena Objednávky se skládá z ceny objednaných Produktů a z ceny dodání Produktů. Ceny uvedené v ceníku a rovněž i Cena objednávky jsou uvedeny včetně DPH.

6.2.      Cena Objednávky bude Zákazníkovi vypočítána a zobrazena na Webových stránkách před dokončením Objednávky. Potvrzením Objednávky Zákazník vyslovuje s Cenou souhlas a zavazuje se ji uhradit.

6.3.      Zákazník může jako způsob dodání zvolit osobní odběr, zaslání Objednávky Českou poštou doporučeně nebo dodání zásilkovou službou PPL.

6.4.      Zvolí-li Zákazník jako způsob dodání osobní odběr, Objednávka bude připravena k vyzvednutí na adrese sídla Dodavatele nejpozději do 14 pracovních dnů po odeslání Objednávky. Osobní odběr lze uskutečnit v pracovní dny od 10:00 do 17:00 hodin. O tom, že Objednávka je připravena k převzetí, bude Zákazník informován na jeho e-mailovou adresu a po obdržení této informace je povinen si Objednávku nejpozději do 14 kalendářních dnů převzít. Nepřevezme-li si Zákazník Objednávku (Produkt) v této lhůtě, je povinen uhradit Dodavateli poplatek za uskladnění Produktu ve výši 0,5 % (slovy: žádná celá pět desetin procenta) z ceny Produktu za každý i započatý den uskladnění Produktu.

            V případě, že zákazník zvolí jako způsob dodání osobní odběr, může Cenu Objednávky uhradit následujícími způsoby:

  • v hotovosti při převzetí Objednávky v sídle Dodavatele.
  • bezhotovostním převodem nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání Objednávky.
  • platební kartou on-line ihned po vytvoření objednávky, a to prostřednictvím platební brány PayU, na kterou bude Zákazník přesměrován, případně prostřednictvím platební brány určené pro konkrétní banku, kterou si Zákazník zvolí.
  • platební kartou při převzetí Objednávky v sídle Dodavatele.

Osobní odběr a rovněž všechny formy úhrady při osobním odběru jsou zdarma.

6.5.   Zákazník může jako způsob dodání zvolit Doporučené psaní – Česká pošta, tento způsob dodání je však možný pouze nepřevyšuje-li Cena Objednávky 650 Kč a obsahuje-li Objednávka jen tyto vybrané produkty: nástěnné kalendáře – formát A4, stolní kalendáře plánovací, stolní kalendáře fotografické, školní foto bloky, retro fotografie, puzzle, hrací karty, magnetky na ledničku, pexeso, fotografie HD.

V případě, že Zákazník zvolí způsob dodání Doporučené psaní – Česká pošta, je povinen Objednávku uhradit následujícími způsoby:

  • Zákazníkovi bude v takovém případě Objednávka odeslána Českou poštou, jako Doporučené psaní. Dodavatel se zavazuje předat Objednávku České poště nejpozději do 9 pracovních dnů od přijetí Objednávky. Doručení zásilky se řídí obchodními podmínkami České pošty.
  • bezhotovostním převodem nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání Objednávky.
  • platební kartou on-line ihned po vytvoření objednávky, a to prostřednictvím platební brány PayU, na kterou bude Zákazník přesměrován, případně prostřednictvím platební brány určené pro konkrétní banku, kterou si Zákazník zvolí.

Cena doručení Objednávky Českou poštou, jako Doporučené psaní, činí 69 Kč včetně DPH. Úhrada bezhotovostním převodem ani platební kartou on-line není zpoplatněna.

6.5.    Zákazník může jako způsob dodání zvolit PPL. V takovém případě mu bude Objednávka dodána společností PPL CZ s.r.o. a dodání Objednávky se řídí obchodními podmínkami této společnosti. Dodavatel se zavazuje předat Objednávku společnosti PPL CZ s.r.o. k dopravě nejdéle do 14 pracovních dnů od přijetí Objednávky. Obvyklá doba doručení je 10 pracovních dnů. V případě, že Zákazník zvolí jako způsob dodání PPL, může Cenu Objednávky uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostním převodem nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání Objednávky.
  • platební kartou on-line ihned po vytvoření objednávky, a to prostřednictvím platební brány PayU, na kterou bude Zákazník přesměrován, případně prostřednictvím platební brány určené pro konkrétní banku, kterou si Zákazník zvolí.
  • v hotovosti nebo platební kartou společnosti PPL CZ s.r.o. při převzetí Objednávky – tzv. dobírka.

        Cena zásilkové služby PPL činí 99 Kč včetně DPH. Pokud Zákazník zvolí jako formu platby dobírku, bude mu za tento způsob platby navíc účtován poplatek ve výši 30 Kč, celkem tedy za dopravu PPL s dobírkou zaplatí 129 Kč. Ostatní formy úhrady (bezhotovostní převod, platba kartou on-line) nejsou zpoplatněny.

        Činí-li Cena Objednávky více než 2.000 Kč a Zákazník zvolí jako způsob dodání PPL s platbou bezhotovostním převodem nebo platební kartou on-line, je dodání zdarma.

6.7.    V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Produkt doručovat opakovaně, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Produktu, popř. náklady spojené s jiným než smluveným způsobem doručení.

6.8.    Produkt bude Zákazníkovi předán vždy pouze až po úplném zaplacení Ceny.

6.9.    Zákazník obdrží daňový doklad (fakturu) při převzetí Objednávky. Neumožňují-li provozní důvody Dodavatele vydat Zákazníkovi daňový doklad (fakturu) při převzetí Objednávky, zašle Dodavatel Zákazníkovi daňový doklad (fakturu) na jeho e-mailovou adresu nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí Objednávky.

7. Slevy produktů

7.1.      Dodavatel příležitostně poskytuje Zákazníkům slevy z Ceny Produktů. Upozornění na takovou slevu je zobrazeno na úvodní stránce Webových stránek.

7.2.      V případě, že je Dodavatelem na určitý Produkt poskytována sleva, je v ceníku u tohoto Produktu zobrazená původní Cena, která je přeškrtnutá, a pod ní tzv. Akční cena, tedy Cena po slevě, za kterou si Zákazník může Produkt objednat. Akční cena, jakožto cena po slevě bude Zákazníkovi rovněž vypočtena při tvorbě Objednávky.

7.3.      V případě, že je Akční cena časově omezená na období kratší 14 kalendářních dnů, uvede Dodavatel platnost slevy v ceníku současně se zveřejněním ceny.

7.4.      V případě dlouhodobé slevy, tedy s platností delší než 14 kalendářních dnů, Dodavatel její platnost v ceníku při zveřejnění slevy neuvádí, uvede ji však nejpozději 14 kalendářních dnů před skončením platnosti takové slevy.

7.5.      Sleva bude Zákazníkovi poskytnuta, pokud odeslání Objednávky proběhne před vypršením platnosti slevy.

8. Obecná ustanovení o právech a povinnostech

8.1.      Zákazník přistupuje k těmto Obchodním podmínkám a vyslovuje s nimi souhlas okamžikem odeslání své Objednávky prostřednictvím Webových stránek.

8.2.      Zákazník se zavazuje uvést v Objednávce pravdivé informace. Zákazník odpovídá Dodavateli za škodu způsobenou uvedením nepravdivých informací v Objednávce.

8.3.      Zákazník se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost za účelem splnění Smlouvy.

9. Sdělení před uzavřením Smlouvy a odstoupení od Smlouvy

9.1.      Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základních sazeb.

9.2.      Dodavatelem není v souvislosti s poskytovanými službami vyžadována platba předem. Zákazník je oprávněn si zvolit platbu před dodáním Produktu nebo platbu při převzetí Produktu (dobírku).

9.3.     Předmětem Smlouvy mezi Zákazníkem a Dodavatelem je vždy jednorázové plnění za předem stanovenou cenu.

9.4.      Vzhledem k tomu, že předmětem Smlouvy je dodání produktů, které jsou upravené dle přání Zákazníka, není Zákazník dle § 1837 písm. d) Občanského zákoníku oprávněn od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Právo odstoupit od Smlouvy nemá ani Zákazník, který je Spotřebitelem.

9.5.      Nemožnost odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu je dána osobní povahou nabízených Produktů zhotovovaných dle Objednávky Zákazníka tzv. na zakázku, kdy vzhledem k osobní povaze Produktů jsou tyto dále neprodejné a nevyužitelné osobou od Zákazníka odlišnou.

9.6.      Nemožnost odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu bere Zákazník na vědomí, přičemž prohlašuje, že odeslání Objednávky činí po důkladném uvážení.

9.7.      Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit, poruší-li Dodavatel Smlouvu podstatným způsobem.

9.8.      Zákazník se může se svou stížností obrátit na Dodavatele, a to prostřednictvím e-mailové adresy: obchod@123print.cz.

9.9.      Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

9.10.   Objednávky jsou archivovány Dodavatelem. Zákazník je oprávněn se obrátit s žádostí o nahlédnutí do jím odeslané Objednávky na Dodavatele prostřednictvím e-mailové adresy: obchod@123print.cz, a to do 3 let od odeslání Objednávky.

10. Odpovědnost za vady

10.1.   Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za vady, které měl dodaný Produkt v době převzetí Zákazníkem.

10.2.   Zákazník je povinen dodaný Produkt při převzetí pečlivě prohlédnout a zkontrolovat. Zjistí-li Zákazník, že má dodaný Produkt vady, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit Dodavateli, a to buď osobně v adrese sídla Dodavatele případně písemným přípisem adresovaným Dodavateli. K tomu může Zákazník využít i kontaktní formulář pro reklamace ve svém účtu.

10.3.   Oznámení o vadě Produktu (dále také jen „reklamace“) musí obsahovat popis vytýkaných vad a současně s ním musí být předán resp. zaslán reklamovaný Produkt, a to ve stavu, v jakém jej Zákazník obdržel.

10.4.   Dodavatel zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu písemné potvrzení o obdržení reklamace nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co obdrží písemnou reklamaci. Je-li reklamace uplatněna Zákazníkem osobně, potvrdí její přijetí Dodavatel písemně a potvrzení předá na místě Zákazníkovi. V potvrzení bude uvedeno, kdy Zákazník reklamaci uplatnil.

10.5.   Neoznámí-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu, nelze práva z vad přiznat.

10.6.   Vadou dodaného Produktu není jeho běžné opotřebení nebo jeho mechanické poškození. Reklamaci nelze uplatňovat v záležitostech vkusu a subjektivního vnímání. Dodavatel neodpovídá za vady Produktu způsobené nevhodným zvolením parametrů Zákazníkem.

10.7.   Reklamaci je Dodavatel povinen vyřídit nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.

10.8.   Ve lhůtě dle bodu 10.7. těchto Obchodních podmínek zašle Dodavatel na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce zprávu, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud Dodavatel reklamaci uzná, je povinen nejpozději do 30 dnů dle žádosti Zákazníka a druhu vady Zákazníkovi dodat nový či opravený Produkt, poskytnout slevu či v případě odstoupení Zákazníka od Smlouvy mu vrátit uhrazenou Cenu. Dodavatel vydá Zákazníkovi písemné potvrzení o vyřízení reklamace, které bude obsahovat datum reklamace, způsob a datum jejího vyřízení a byl-li Produkt opravován, i délku opravy, nejpozději do tří pracovních dnů po vyřízení reklamace.

10.9.   Uzná-li Dodavatel reklamaci, uhradí Zákazníkovi cenu dopravy Produktu k reklamaci a zároveň uhradí i dopravu opraveného nebo vyměněného Produktu zpět zákazníkovi. Neuzná-li Dodavatel reklamaci, hradí cenu dopravy Produktu k reklamaci Zákazník. Zákazník si v případě neuznané reklamace může Produkt vyzvednout v sídle Dodavatele nebo požádat o jeho zaslání zpět. V případě, že Zákazník požádá o zaslání Produktu zpět, zašle Dodavatel Produkt zpět zákazníkovi až poté, co Zákazník uhradí cenu dopravy na účet Dodavatele.

10.10. Práva z odpovědnosti za vady se řídí Občanským zákoníkem.

11. Záruka

11.1.   Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že dodaný Produkt bude způsobilý k použití pro svůj obvyklý účel a že si zachová své obvyklé vlastnosti nejméně po dobu stanovenou v tomto bodu Obchodních podmínek. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Produktu v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Produktu.

11.2.   Pozbyde-li dodaný Produkt svou způsobilost k užívání pro svůj obvyklý účel nebo své obvyklé vlastnosti v době trvání záruky za jakost, je Zákazník oprávněn Produkt reklamovat, nejdéle však do uplynutí trvání záruky za jakost dle bodu 11.1. těchto Obchodních podmínek.

11.3.   Zákazník není oprávněn Produkt reklamovat, pozbyl-li dodaný Produkt svou způsobilost k užívání pro svůj obvyklý účel nebo své obvyklé vlastnosti zaviněním Zákazníka, zejména užíváním v rozporu s obvyklým účelem Produktu.

11.4.   Práva ze záruky za jakost uplatní Zákazník reklamací produktu osobně v sídle Dodavatele nebo písemným oznámením adresovaným Dodavateli. K tomu může Zákazník využít i kontaktní formulář pro reklamace ve svém účtu. Reklamace musí obsahovat popis vytýkaných vad a současně s ním musí být předán resp. zaslán reklamovaný Produkt.

11.5.   Dodavatel zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu potvrzení o obdržení reklamace bez zbytečného odkladu poté, co obdrží písemnou reklamaci. Je-li reklamace uplatněna Zákazníkem osobně, potvrdí její přijetí Dodavatel písemně a potvrzení předá na místě Zákazníkovi.

11.6.   Reklamaci je Dodavatel povinen vyřídit nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace. Ustanovení 10.8. a 10.9. těchto Obchodních podmínek se použije obdobně.

11.7.   Práva z odpovědnosti za vady se řídí Občanským zákoníkem.

12. Registrace a osobní údaje Zákazníka

12.1.   Zákazník provede na Webových stránkách svou registraci tak, že vyplní potřebné osobní údaje a vytvoří si svůj zákaznický účet, ve kterém budou tyto údaje uloženy pro potřebu budoucích Objednávek Zákazníka. Dodavatel se při zacházení s údaji zákazníka řídí platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. General Data Protection Regulation. K vytvoření objednávky je nutná registrace zákazníka.

12.2.   Dodavatel zpracovává osobní údaje Zákazníků v míře, která je nutná k uzavření a plnění Smlouvy, ke splnění zákonných povinností (zejména daňových a účetních) a za účelem naplnění oprávněných zájmů Dodavatele, tedy ochrany jeho vlastních práv a přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem šetrným k právům Zákazníků a nejsou zpracovávány po dobu delší než 10 let od splnění Smlouvy. Zákazník má právo Dodavatele kdykoli požádat o přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů, výmaz osobních údajů a přenositelnost osobních údajů.

12.3.   Právem Zákazníka je rovněž vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Prodávajícího.

12.4.   Veškeré žádosti a stížnosti může Zákazník adresovat Dodavateli e-mailem nebo telefonicky.

12.5.   Podrobné informace o ochraně osobních údajů ve smyslu článku 13 obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (tzv. GDPR) jsou uvedeny v souboru Informace pro zákazníky dle čl. 13 GDPR o z pracování osobních údajů fyzických osob

12.6.   Zákazník má právo se s případnou stížností ve věci ochrany osobních údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.

12.7. Zákazník dává odesláním Objednávky Dodavateli svolení k výrobě Produktu a jeho vystavení za účelem prezentace provedených zakázek v sídle Dodavatele. Obsahuje-li Produkt autorské dílo, uděluje tímto Zákazník Dodavateli bezúplatně licenci k užití díla výše uvedeným způsobem. Obsahuje-li Produkt podobiznu Zákazníka a dalších osob, Zákazník dává Dodavateli svolení, aby tyto podobizny byly v rámci Produktu výše uvedeným způsobem zveřejněny. Zákazník prohlašuje, že je oprávněn toto svolení poskytnout i za další osoby, jejichž podobizny se v Produktu nacházejí.

12.8. Zákazník je oprávněn licenci a svolení ke zveřejnění podobizny Dodavateli neudělit nebo kdykoli odvolat. Zašle-li Zákazník do jednoho dne po odeslání Objednávky Dodavateli na e-mailovou adresu obchod@123print.cz zprávu, že neuděluje licenci a svolení ke zveřejnění podobizny, bod 12.3. těchto Obchodních podmínek se na něho nevztahuje. Zašle-li Zákazník kdykoli poté Dodavateli na e-mailovou adresu obchod@123print.cz nebo též v listinné podobě do sídla Dodavatele zprávu, že odvolává licenci a svolení ke zveřejnění podobizny, bod 12.3. těchto Obchodních podmínek se na něho přestává vztahovat doručením takové zprávy Dodavateli. V případě, že Dodavatel již vystavil Produkt takového Zákazníka, je povinen vystavování Produktu ihned ukončit.

13. Mimosoudní řešení sporů

13.1.   Spotřebitel a Dodavatel se zavazují řešit spory vzniklé mezi nimi ze Smlouvy v první řadě dohodou. Teprve pokud se Dodavateli a Spotřebiteli nepodaří spor vyřešit dohodou, mohou se obrátit na soud.

13.2.   Spotřebitel má rovněž právo obrátit se za účelem mimosoudního řešení sporu mezi Spotřebitelem a Dodavatelem ze Smlouvy na subjekt mimosoudního řešení sporů.

13.3.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Dodavatelem a Zákazníkem ze Smlouvy.

13.4.   Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13.5.   Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u Dodavatele poprvé. Další informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na webu http://www.coi.cz.

14. Závěrečná ustanovení

14.1.   Práva a povinnosti mezi Zákazníkem a Dodavatelem těmito Obchodními podmínkami ani zvláštní dohodou stran neupravené se řídí českým právním řádem, především Občanským zákoníkem.

14.2.   Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 7. 2024 a nahrazují obchodní podmínky ze dne 25. 5. 2018.

14.3.   Dodavatel je oprávněn Obchodní podmínky jednostranně měnit. Smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Zákazníkem se řídí vždy Obchodními podmínkami účinnými a zveřejněnými na Webových stránkách ke dni uzavření Smlouvy.

14.4.   Obchodní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách www.123print.cz.

 

Dne 1. 7. 2024

Tomáš Baloun,

jednatel společnosti PRINCO International, spol. s r.o.

 

Obchodní podmínky pro objednávky prostřednictvím webových stránek www.123print.cz (platné do 25.5.2018)